White Horse Black Mountain

White Horse Black Mountain, Black Mountain, NC

Rod Abernethy live at White Horse Black Mountain.